Leica Geosystems IMS

نرم افزار نقشه برداری Leica Geosystems IMS جدید و پیشگام ، شبیه هیچ یک از ابزارهای نگاشت صحنه حادثه نیست. با این که این نرم افزار، یک برنامه فوق العاده قدرتمند است، در عین حال مورد استفاده بسیار آسانی دارد. سیستم طراحی تعاملی ما، ایجاد آسان نمودارها و تصاویر واقعی از محل حادثه را برای هر کسی فارغ از سطح توانایی ها و مهارت های او، امکان پذیر خواهد ساخت.

Leica Map360

نرم افزار نقشه برداری دسکتاپ برای بازسازی صحنه حادثه

Leica Geosystems IMS Map360
Leica Geosystems IMS Map360

مطالب مرتبط

دانلود ها
فیلم های نمایشی
نرم افزار نقشه برداری
Leica Geosystems IMS Map360
Leica Geosystems IMS Map360
Leica Geosystems IMS Map360

Leica Evidence Recorder

نرم افزار جمع آوری داده ها برای بازسازی صحنه حادثه

نرم افزار برداشت صحنه حادثه
نرم افزار برداشت صحنه حادثه

مطالب مرتبط

دانلود ها
فیلم های نمایشی
نرم افزار نقشه برداری
Leica Geosystems IMS Edivence Recorder
Leica Geosystems IMS Edivence Recorder
Leica Geosystems IMS Edivence Recorder