MicroSurvey Layout

یک نرم افزار نقشه برداری گرافیکی ساده و که به طور خاص به منظور پیاده نمودن نقاط به صورتی حرفه ای در پروژه های ساخت و ساز به کار می رود. Microsurvey Layout در صورت استفاده از آن به شکل مستقل و یا به کارگیری نرم افزار PointPrep همراه با آن، همه ابزارهای مورد نیاز جهت پیاده کردن نقاط و خطوط مورد نظرتان را با دقتی بالا و البته با سهولت تمام در اختیارتان قرار خواهد داد.

یک نرم افزار نقشه برداری گرافیکی ساده و که به طور خاص به منظور پیاده نمودن نقاط به صورتی حرفه ای در پروژه های ساخت و ساز به کار می رود. Microsurvey Layout در صورت استفاده از آن به شکل مستقل و یا به کارگیری نرم افزار PointPrep همراه با آن، همه ابزارهای مورد نیاز جهت پیاده کردن نقاط و خطوط مورد نظرتان را با دقتی بالا و البته با سهولت تمام در اختیارتان قرار خواهد داد.